Mentoráltak 2020-21

 • Becskei Andor

  Becskei Andor

  szobrászművész

  Alkotótevékenységem középpontjában a komplex vizuális élmény és annak érzékenyítő hatása áll. Szobraim olyan absztrakt organikus formákból állnak, melyek a természetben felismerhető motívumokat értelmezik. Végleges formáit a hegesztéssel generált hő egyedi torzulása adja. Fontosnak tartom, hogy a plasztika a befogadó számára is megidézze a változásban lévő anyag látványát. Különösen meghatározó a munkák létrehozásának folyamata, hiszen a hosszadalmas és monoton metódus egyfajta meditatív állapotot eredményez. Számomra lényeges a folytonos alkotói cselekvés, hiszen egy - egy munkafázis alatt rajzolódnak ki a következő tervek.

 • Czinder Fanni

  Czinder Fanni

  fotóművész

  Munkáim középpontjában olyan fizikailag megfoghatatlan témák szerepelnek, mint az álmok, emlékek, a folyékony halmazállapot, a köd vagy a kötődés. Fontos számomra, hogy a fotográfiák már ne csak hagyományos síkbeli felületként jelenjenek meg, hanem tapintható, térbeli kivetülésként vizuális ábrázolást kapjanak. Szabályokat keresek a vélt és véletlen egybeesésekre, hogy azután ezekkel szakíthassak - megtalálva ezzel a megnyugvást, az összhangot a világgal. Eszközeim között szerepelnek a tükröződések, rétegeltség, folyékony emulziók és térbeli elemek, melyek gyakran a mondanivaló központi részét is adják.

 • Cseh Lili

  Cseh Lili

  szobrászművész

  Munkásságom a tér érzékelése, mint általános vizuális téma köré szerveződik. Leginkább a tér személyes megélése és ennek kifejezése érdekel, illetve téri helyzetek által személyes élmények, érzések megfogalmazása. A témát több különböző megközelítésből, eltérő hangsúlyokkal dolgoztam fel eddig, olyan fogalmak mentén, mint: térérzékelés, térillúzió, a távolság érzékelése, élettér, terület, helyszín. A kiindulás mindig összefonódik a szobrászat fogalmaival és eszközeivel. Gyakran adott kiállítási szituációra dolgozom, minek eredményeként nagyobb léptékű szobrok, helyspecifikus installációk jöttek létre. Emellett közvetlenebb, spontánabb alakotói módszerrel is szívesen hozok létre kisebb tárgyakat.

 • Farkas-Pap Éva

  Farkas-Pap Éva

  szobrászművész

  Alkotóművészként hétköznapi tárgyakat, jelenségeket helyezek új kontextusba, ellentétpárok, meglepő társítások alkalmazásával. Munkáimra jellemző a kontrasztos anyaghasználat, mint például a beton és a műanyag gyerekjátékok, vagy régi fa eszközök rétegelt lemezzel kiegészítve. Sokszor a legegyszerűbb hétköznapi dolgok indítanak el valamit, és ahhoz keresek formát. Vagy csak elkezdek kísérletezni egy új anyaggal, technológiával, majd ehhez jön egy váratlan mondat, egy helyzet vagy egy bevillanó kép, és hirtelen értelmet nyer az addigi ösztönös tevékenység. Az automatikus részt követi a tudatosítás – ez utóbbi a munkásabb folyamat.

 • Juhász Kinga

  Juhász Kinga

  festőművész

  Képeimmel kísérletet teszek egy tömörített emlékkép előállítására, a látható világ sűrítésére, egyfajta szubsztancia megragadására. Az általam ábrázoltak egyes részletei ugyan úgy keverednek egymással, mint ahogyan az emlékeink is idővel egymásba mosódnak, akár hamissá válnak azáltal, ahogyan az agyunk a valóságot elképzelt részletekkel egészíti ki. Néhány részlet átalakul, míg mások teljesen feloldódnak. Festmény-kollázsaim készítése során egy vagy több kép elpusztításával jutok olyan valóságdarabkákhoz, melyekből létrehozhatom új konstrukcióimat. Az alkotóelemek új kontextusba kerülve új értelmezési lehetőséget kapnak, továbbá az alkotófolyamat következtében saját viszonyulásom is frissül, úgy az ábrázoltakhoz, mint önmagamhoz. Nem csak új kép, de egy új „restruktúrált én” is születik.

 • Kusovszky Bea

  Kusovszky Bea

  festőművész

  A figuratív elemeket használó képek felől a különböző anyagminőségek használata révén vezetett az út a gesztusok-síkokból épülő nonfiguratív képek felé. Felhasználom a moaré effektust melynek következtében a felületek megnyílnak, mozgásba lendülnek. A látvány a rétegek között jön létre melynek optikai képmélysége a végtelenség érzetét kelti.

 • Metzing Eszter

  Metzing Eszter

  képzőművész

  Munkáimban a tudatosság és a gondolkodás viszonyával, pszichére gyakorolt hatásainak vizsgálatával foglalkozom. Textilek, hímzett és megmunkált, roncsolt felületek találkoznak figurális, illetve leegyszerűsített, csupán érzeteket keltő ábrázolásokkal. A kiszámíthatatlan mozgás állandósága a dermedt mozdulatlanság pillanatnyi lebegő jelenségével formálódik, a múlt- és jövőképekből keringő foszlányok beúsznak a tudatos lét terébe. Intim, személyes emléktöredékek keverednek a jelenben rögtönzött gesztusokkal, víziószerű látomásképeket alkotva. Megfigyeléseim alapja a jelenlét megfoghatatlanságának tere, mely esszenciális, de mélyebb dimenzió annál, mint amivel a hétköznapok során azonosulunk.

 • Murányi Marcell

  Murányi Marcell

  képzőművész

  Leginkább megfigyelő vagyok. Projektjeimmel nem törekszem kimagasló esztétikumra és tökéletességre. Inkább a valóság finom, nehezen észrevehető minőségeire szeretnék rámutatni. A hétköznapi tárgyak és jelenségek szokatlan együttállásait keresem. Fontos, hogy ezek rögzítéséhez a megfelelő médiumot megtaláljam. Mindezt azzal a szándékkal teszem, hogy azokat, akik a munkáimmal találkoznak, bevonjam a szemlélődésbe.

 • Palman Zsuzsi

  Palman Zsuzsi

  képzőművész

  Kollázsokat készítek, melyeken többnyire absztrakt táj-részleteket jelenítek meg. Leginkább a dolgok (kövek, dombok, felhők, fák) vanságának lenyomata érdekel a felületen. Kollektív motívumok által az időtlenség élményének konzerválása. A ragasztás, összeillesztés folyamata számomra nagyon otthonos, intim közeg, és állandó inspirációt jelent, hogy az anyagok újbóli felhasználásának köszönhetően bizonyos mértékben érvényesül a “nem-ártás” elve. A belső folyamatok megfigyelése mellett - a társadalom organikus részeként - érzékeny vagyok a minket körülvevő lokális és globális közegre, és erre különböző projekteken keresztül gyakran reagálok is.

 • Sárréti Gergely

  Sárréti Gergely

  szobrászművész

  Alkotási gyakorlatomban nagy hangsúlyt fektetek a konvencionális szabályok átlépésére, a szobrászat határainak bővítése felé. Kísérletezéseim és érdeklődésem kiküszöböléséhez nagyrészt a new genre public art, a helyspecifikus installációk és az interaktív szobrászat áll a legközelebb, melyek matériájukban és technikai megoldásukban különböznek egymástól. Alkotásaim legtöbbször a magas- és alacsonyművészet problémájára alapulnak, kitéve a művészeti tárgyat a design, a giccs, vagy a tradicionális képzőművészeti jelenség megállapítására.

 • Tóth Anna Eszter

  Tóth Anna Eszter

  képzőművész

  A művészetem alapvetően a körülöttem lévő világ megfigyelésein alapszik. Érdeklődésem középpontjában olyan, számomra művészeti kvalitással rendelkező hétköznapi tárgyak és motívumok állnak, amelyek a természet és az ember közös tevékenységeknek köszönhetően kiszolgáltatottan, sorsukra hagyva léteznek. Az emberi gesztusok a szándékosságot, a természet tevékenységei a véletlent hordozzák magukban. Ezeket a szituációkat teremtem újra művészeti tevékenységem során. Az ösztönös, véletlenszerű és a kontrollált, tanult gesztusok együttes létezése foglalkoztat.

 • Tóth Annamária Rita

  Tóth Annamária Rita

  festőművész

  Festéskor a saját életemben megélt tapasztalatokat, észrevételeket fordítom át képpé. A valós élmény, látvány és hangulat által inspirált képeket szabadon alakítom a bennem élő emlék és képzelet keverékévé. Az élet, a mozgás, a fény érdekel, a vásznon kisebb-nagyobb gesztusokból és foltokból álló festői szövedéket építek. Jelenleg egy sorozaton dolgozom, melynek fő inspiráló forrása saját kertünk. A kert az ember személyes, intim közege és egyben maga a természet - zárt és mégis nyitott. Művelője a természet építő és bontó erőivel, és saját magával is szembesül: létével, gondolataival. Olyan tér, ahol az ember maga alakítja, vagy hagyja növekedni, élni a világát. Nekem ilyen egy kép is, egy kert, aminek én vagyok a kertésze. Számomra a festészet egy hosszú folyamat, amely minden megfestett képpel alakul és épül.

 • TÓTH LEA

  TÓTH LEA

  képzőművész

  Egyetemes kérdéseket, stációkat, fogalmakat, emberi érzéseket transzformálok anyagi formába. Munkáimnak önfejlesztő és üzenetközvetítő szándékuk van, ezért fontos a pontos, egyszerű és tiszta megfogalmazás. Egy gondolat vagy érzés vizuális megjelenítése a geometrikus eszköztár egyes elemeinek való megfeleltetésével nagyon tisztán, pontosan, egyértelműen eszközölhető. Különféle anyagokat felhasználva karakteresen, a legkevesebb elemmel jelölve keresem a képzőművészet és a szobrászat határait. A felhasznált anyagok, illetve az azokkal való kilépés a keretből egyfajta feszültség feloldása részemről, mellyel szándékom új értelmet adni a határoknak. Érzelmi, gondolati ébresztés megindítása a célom.

 • wiRtH aBiGAiL

  wiRtH aBiGAiL

  képzőművész

  A kívülállóság élménye foglalkoztat: a társadalom által preferált és marginalizált személyiségprofilok, illetve a szelekció mögött meghúzódó mechanizmusok. Munkáim elméleti és érzelmi hátterét egyaránt a neurodivergens létezés kihívásainak mindennapos tapasztalata adja. Az extrovertált-introvertált törésvonalat éppolyan meghatározónak tartom, mint bármilyen kiváltságos-diszkriminalizált csoportok közötti szakadékot. A jelenség szinte láthatatlan – ezért tartom fontosnak, hogy láthatóvá tegyem. Szívesen dolgozom különböző médiumokkal és technikákkal. A hagyományos festészet mellett a textilművészet és a hímzés is szerepet kap olykor a munka során.